2022-05-04 12:59:00

Közgyűlési meghívó

A ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (székhelye: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.; cégjegyzékszáma: 01 02 054467; adószáma: 26149253-2-42) Igazgatósága ezúton meghívja a Szövetkezet tagjait a Szövetkezet évi rendes közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja:    2022.05.20. 8.00 óra
A közgyűlés helye:    a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott hatályos jogszabályok értelmében a Szövetkezet közgyűlése nem tartható meg a tagok személyes részvételével, ezért a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra. A közgyűlés megtartására Microsoft Teams informatikai alkalmazás útján kerül sor, amely alkalmas a tagok személyazonosságának egyértelmű megállapítására, valamint egyidejű kép és hang biztosításával alkalmas a valós idejű párbeszédre, azaz biztosítja a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. A közgyűlésen való részvételhez a regisztrációs linket elektronikus úton a közgyűlés napján, 2022.05.20. napján 7.00 órakor illetve 2022.05.23. napján 12.00 órakor tesszük közzé. A közgyűlésen való részvétel feltétele a személyazonosság igazolása, amely elektronikusan, a regisztrációs link megnyitását követően történik (ennek során megadandó adatok: név, személyi igazolvány, adóazonosító jel, kapcsolattartási e-mail cím). A közgyűléshez való csatlakozás meghívóját a regisztrációt követően elektronikus úton a kapcsolattartási e-mail címre megküldésre kerülnek

A Közgyűlés Regisztrációs Űrlap az alábbi linken érhető el:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9LyI-7I49EmNYcDp-43BbR-6yOMKbHxMvA9gmygqSVxUQk5XNkRNU0xaODZNSDVXUkVFSUozWDZMSi4uA közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

1.    Döntés az Igazgatóság 2021. gazdasági évről szóló beszámolójának elfogadásáról.
2.    Döntés a Felügyelő Bizottság 2021. gazdasági évről szóló beszámolójának elfogadásáról.
3.    Döntés a Szövetkezet 2021. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról.
4.    Döntés a Szövetkezet tárgyévi adózott eredményének közösségi alapba illetve eredménytartalékba helyezéséről.
5.    Döntés a Szövetkezet kötelező közösségi alap képzés és annak oktatásra, képzésre, továbbképzésre történő felhasználásáról.
6.    Döntés a Szövetkezet jegyzett tőkéjéről.
7.    Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról.


A Szövetkezet tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint fele jelen van, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselők útján képviselteti magát. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a Szövetkezet 2022.05.23. napján, hétfőn 13 órakor változatlan napirenddel, a fentiekben ismertetettek szerint elektronikus hírközlő eszköz útján megismételt közgyűlést tart, mely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Jelen meghívót Szövetkezetünk honlapján közzéteszi.

Budapest, 2022.05.04.

 

a ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Igazgatósága