2022-06-28 12:59:00

Közgyűlési meghívó

A ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 140-144.; cégjegyzékszáma: 01-02-054467; adószáma: 26149253-2-42, a továbbiakban: Szövetkezet) igazgatósága ezúton meghívja a Szövetkezet tagjait a Szövetkezet közgyűlésére.

A közgyűlés időpontja:     2022.07.14. 11.30 óra 
A közgyűlés helye:         1146 Budapest, Hungária körút 140-144., Konferencia terem

A közgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

 1. A közgyűlés tisztviselőinek megválasztása.
 2. Döntés küldöttgyűlés működésének elhatározásáról, a működés feltételeinek meghatározásáról, az alapszabály ezirányú módosításáról.
  E napirendi pont keretében – többek között – az alábbi lényeges módosítások kerülnek megtárgyalásra és eldöntésre:
  1. a Szövetkezet legfőbb szerve döntési mechanizmusának átalakítása, küldöttgyűlési rendszer kialakítása;
  2. a küldöttek taglétszámhoz viszonyított arányának és a megbízatásuk időtartamának megállapítása
  3. a küldöttgyűlés működése további részleteinek meghatározása;
  4. a küldöttek megválasztása.
 3. Döntés a könyvvizsgálóra vonatkozó alapszabályi rendelkezések meghatározásáról.
 4. Döntés az újonnan belépő tagok által rendelkezésre bocsátandó minimális vagyoni hozzájárulás mértékének 990,- Ft összegre történő felemeléséről 2022. szeptember 01. napjától fogva, valamint az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
 5. Döntés a közösségi alap képzésének szabályairól, az alapszabály ezzel kapcsolatos módosításáról.
 6. Döntés a tagsági jogviszony megszűnésének esetén a taggal való elszámolással kapcsolatos kérdésekről, valamint az alapszabály ennek megfelelő módosításáról.
 7. Döntés a Szövetkezet telephelyeinek és fióktelepeinek módosításáról. 
 8. Döntés a közgyűlés által megszavazott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról.

 

A Szövetkezet tájékoztatja tagjait, hogy a közgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint fele jelen van, vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselők útján képviselteti magát. 

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a Szövetkezet 2022.07.18. napján 11:30 órakor változatlan napirenddel megismételt közgyűlést tart, mely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Az alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

A közgyűlés határozhat arról – az időpont és a helyszín megjelölésével - , hogy a napirenden szereplő kérdések megtárgyalását későbbi időpontban folytatja.

Jelen meghívót Szövetkezetünk a honlapján hirdetményként közzéteszi.

Budapest, 2022.06.28.
a ProAktív Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet igazgatósága